Ledenvergadering 15 jan

Algemene ledenvergadering 15 januari 2020.

Zoals gebruikelijk was er half januari weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die werd gehouden in het Trefpunt. De opkomst was goed. We begonnen met een misviering. Dit keer was dat ook in het Trefpunt, het scheelt heel wat stookkosten om het daar te doen. Pastor Wilhelmien

Schreur-Kolkman, het dameskoor en vrijwilligers zorgden ervoor dat het een mooie viering werd.

De voorzitter opende de vergadering en wenste iedereen een voorspoedig nieuwjaar. De notulen van de jaarvergadering 16 Januari 2019 werden behandeld en goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaresse. De penningmeester gaf een toelichting op het financieel jaarverslag 2019. Namens de kascontrolecommissie meldde Gerrit Rosink dat er geen aanmerkingen waren. Het financieel verslag werd hierna akkoord bevonden onder dankzegging aan de penningmeester en de kascommissie. De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit de Harrie Schrooten en Remmelt Vriezema.

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden te weten Annie Braam en Gerda Spoelder, beiden hebben de afgelopen jaren een flinke bijdrage geleverd om de KBO Enter te laten draaien. Na een kort dankwoord van de voorzitter, kregen ze bloemen aangeboden. We hebben Gerrit Spijker bereid gevonden om als secretaris zitting te nemen in het bestuur. De aanwezige leden hebben zijn benoeming goedgekeurd. Het bestuur bestaat nu uit 5 leden, wederom een oneven aantal.

In een jaarvergadering mag een woord van dank aan de sponsors en vrijwilligers niet ontbreken. Zonder hen zou het allemaal niet kunnen draaien. Er is aandacht besteed aan de vele vormen van informatieverstrekking vanuit de bond. De terugblik op de activiteiten van vorig jaar liet zien dat er best veel wordt georganiseerd, dit tot tevredenheid van de deelnemers. Ook voor 2020 staat er weer veel op het programma, zie hiervoor de activiteitenlijst.

Na sluiting van de vergadering door de voorzitter, was er tijd om gezellig na te praten.

Henk Braamhaar,
Voorzitter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *