ONS Pamflet

ONS Pamflet voor toekomstig kabinet

De aanbevelingen staan op ONS Pamflet en zijn toegestuurd aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer en aan informateur Kim Putters. De aanbevelingen worden aan de politieke kopstukken van Nederland aangeboden door Senioren Netwerk Nederland, waarin KBO-Brabant en Zeeland, KBO Limburg en KBO Overijssel samenwerken. De hoop is dat de aanbevelingen de fractievoorzitters kunnen helpen bij het vormgeven van een goed en toekomstbestendig ouderenbeleid.

Dit zijn de elf aanbevelingen van Senioren Netwerk Nederland:

1. Heb oog voor de wensen en noden van mantelzorgers en vrijwilligers. Op hen wordt een steeds groter beroep gedaan. Overbelasting ligt op de loer, zeker nu de professionele ondersteuning afneemt. Nederland kan niet zonder mantelzorgers en vrijwilligers; faciliteer hen en zorg voor adequate ondersteuning. Versterk hun positie!

2. Investeer in een passende en veilige leefomgeving met geschikte seniorvriendelijke woningen, zorgzame gemeenschappen, bewegingsactiviteiten en – heel belangrijk – voldoende ontmoetingsplaatsen om eenzaamheid tegen te gaan.

3. Bereid mensen voor op het ouder worden. Ga samen met seniorenverenigingen tijdig in gesprek met ouderen zelf over wonen en zorg op latere leeftijd. Geef aandacht aan betekenisvol ouder worden met zingeving en (vrijwilligers)werk. Zet in op gezond leven, preventie en omzien naar elkaar.

4. Bestrijd armoede onder ouderen. Doe de inkomenspositie van ouderen niet af met de dooddoener ‘alle senioren zijn rijk’. Uit cijfers van OESO blijkt dat armoede onder ouderen in ons land al jaren oploopt. Nederland is bij lange na niet meer het land met de laagste armoede onder ouderen. De verslechtering van de armoedecijfers onder Nederlandse 76-plussers is zelfs alarmerend; zoiets is volgens OESO in geen enkel ander land ooit eerder gebeurd.

5. Voorkom dat de transitie van ons pensioenstelsel tot nog meer schade voor deelnemers en gepensioneerden leidt. Een niet-koopkrachtig pensioen is geen goed pensioen en dat is al teveel jaren achtereen voor teveel mensen het geval. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

6. Ondersteun voldoende, betaalbare en geschikte vervoersmogelijkheden voor mensen die om medische of sociale redenen minder mobiel zijn. Vooral in krimpgemeenten en kleine kernen.

7. Heb oog voor discriminatie op leeftijd. Zorg voor de juiste beeldvorming over ouderen, onder meer met betrekking tot hun arbeidsmogelijkheden, financiën, vervoer, onafhankelijkheid en wat deze doelgroep te bieden heeft. Dat is namelijk veel!

8. Maak gebruik van de fijnmazige netwerken van seniorenverenigingen om ouderen te bereiken en met hen te communiceren. Maak ook gebruik van hun kennis en ervaring. De bij Senioren Netwerk Nederland aangesloten verenigingen hebben 210.000 leden die krachtige lokale netwerken vormen. Voer daar de gesprekken en discussies; dichtbij en met mensen die elkaar kennen via hun eigen sociale netwerk.

9. Geef senioren een volwaardige plaats in onze samenleving die recht doet aan hun ervaring, kennis en kunde en hun toegevoegde waarde voor andere generaties. Als onmisbare vrijwilligers, mantelzorgers, oppasoma’s en -opa’s en vaste waarde voor onze jeugd. Een positieve beeldvormingscampagne zou daarbij niet misstaan.

10. Benoem onder het instituut Nationale ombudsman een Seniorenombudsman die helpt de kloof te dichten tussen ouderen en de overheid en organisaties die overheidstaken uitvoeren. Vrijwilligers van seniorenverenigingen en mantelzorgorganisaties hebben behoefte aan een Seniorenombudsman waar zij terecht kunnen met vragen, klachten én aanbevelingen die zij ophalen uit de praktijk.

11. Maak nu eindelijk werk van vermindering van regeldruk en bureaucratie. Dat bijvoorbeeld zorgmedewerkers zo’n 40 procent van hun werktijd kwijt zijn aan administratieve taken is onaanvaardbaar. Focus op de uitvoering en uitvoerbaarheid van beleid in plaats van steeds weer nieuwe beleidsnota’s te produceren en commissies in te stellen.

Lees hier ONS Pamflet voor het toekomstig kabinet ► Aanbevelingen voor ouderenbeleid

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.