SGW wensen de Wiezer

Senioren maken wensen kenbaar voor toekomstbestendig Wierden

WIERDEN/ENTER – Het woongenot voor (toekomstige) senioren in de hele gemeente Wierden moet hoog op de politieke agenda komen te staan. Het moet voor 65-plussers mogelijk worden om in de gemeente Wierden te blijven wonen, ook als door afnemende gezondheid een andere woonlocatie nodig is. En ook op het vlak van verkeersveiligheid kan er nog veel verbeterd worden, met name in de dorpskern van Wierden. Om alle wensen en meningen te polsen is vorige week een bijeenkomst georganiseerd door de gezamenlijke ouderenbonden, in samenwerking met Studio Vers Bestuur. De zaal van het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat in Wierden was goed gevuld, er waren zelfs meer aanmeldingen dan beschikbare ruimte.

Wierden vergrijst in rap tempo. Nu is ongeveer 21 procent van het aantal inwoners 65 jaar en ouder. Dat aantal neemt toe, richting dertig procent in 2040 en dat is veel. Om deze groeiende doelgroep een prettig welzijn binnen de gemeentegrenzen te kunnen bieden, zijn aanpassingen en vernieuwingen noodzakelijk. Om de meningen te polsen en wensen te uiten kon gedurende de bijeenkomst tijdens tafelgesprekken alles gezegd worden. Deze brainstormsessie levert genoeg input voor de werkgroep, om uiteindelijk met een gedegen plan bij de lokale politiek aan te kloppen.

Drie belangrijke thema’s zijn deze middag besproken: wonen, zorg en verkeersveiligheid in de gehele gemeente. Afgezien van een paar ouderen die al voortijdig afhaken, is de meerderheid van de aanwezigen actief en denken ze graag mee in oplossingen.

Verkeersveiligheid

Op het gebied van verkeersveiligheid zou er al snel wat veranderd moeten worden. Zo wordt de winkelkern van Wierden meerdere malen genoemd als slecht toegankelijk en gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. In diverse groepen is autoluw als oplossing geopperd, want de wegen zijn te smal voor het vele gemotoriseerde verkeer. Ook de stoepen worden als lastig ervaren: op sommige plaatsen te smal, met gevaarlijke schuine randen. En doordat ondernemers graag hun waren en diensten promoten wordt het helemaal krap. Buiten de Wierdense winkelkern is de rotonde in de Dikkensweg, ter hoogte van het zwembad, een doorn in het oog: levensgevaarlijk voor fietsers. Datzelfde geldt ook voor de wat vreemde ligging van de kruising Appelhofstraat met de Kerkhofstraat: onoverzichtelijk. Handhaven op 30 kilometer per uur en zorgen voor fatsoenlijke parkeerruimte zou al een deel van de zorgen wegnemen.

Wonen en zorg

Wonen in de eigen gemeente is eveneens een zorgenkindje. Er zijn niet of nauwelijks voorzieningen op het gebied van verplegingszorg. Het vroegere bejaardenhuis wordt door de aanwezigen meerdere malen genoemd als oplossing. Bij elkaar wonen, met een ontmoetings- en zorgfunctie en bij voorkeur ergens in het centrum van de kern is een veelgehoorde wens. Ook na een bezoek aan het ziekenhuis moet het mogelijk worden om in de gemeente Wierden verder te herstellen. Dat kan nu vaak niet en is onder meer Eugeria in Almelo een tussenstop. Kleinschalige woonvormen met ontmoetingsruimtes worden eveneens genoemd, al dan niet in combinatie met (thuis)zorg. Daarbij zou het mogelijk moeten zijn voor jongere generaties om ook ruimte te vinden. Het ‘mengen’ van generaties kan omzien naar elkaar bevorderden, zo werd gezegd. En als er dan zeldzame bouwgrond vrij komt in de gemeente, dan zou de gemeente deze zelf moeten aankopen en een vinger in de pap moeten houden in plaats van een projectontwikkelaar.

Los van deze praktische zaken, werd meermalen gemeld dat er niet of slecht geluisterd wordt naar inwoners. Initiatieven die worden gemeld, belanden in een lade en bloeden vervolgens dood omdat er geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven. “Burgerinitiatieven komen overal van de grond, behalve in Wierden… Hoe kan dat?”, vraagt een van de aanwezigen zich af. “Laat bewoners meedenken, ook over inrichting van openbare ruimte en nieuwbouw. Dan worden problemen vooraf al getackeld.” Vooral het idee dat de toekomst onzeker is en de ouderen niet weten waar ze straks terecht kunnen baart zorgen.

Ria Broeze, voorzitter van de gezamenlijke ouderenbonden, is tevreden over het verloop van de middag. “We gaan alle ideeën verzamelen en de meest belangrijke beslispunten bieden we de raad aan. En dan houden we een vinger aan de pols, er moet wat gebeuren. We gaan er voor en vooral ook samen, met elkaar! Het is tijd dat we mét de inwoners gaan praten en niet alleen maar over.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.